Sunday, 11 March 2012

Definisi dan sejarah Kerjaya


Pengenalan

Menurut Hall (1976) kerjaya adalah kerja yang berterusan / kesinambungan berkaitan dengan pengalaman dan sikap yang berlaku dalam kehidupan individu. Juhairy Haji Ali (2000) menyatakan bahawa kerjaya juga boleh didefinisikan sebagai persepsi seseorang individu, satu sikap dan tingkahlaku individu yang berkaitan dengan aktiviti kerja serta pengalaman dalam kehidupan individu. Mohd Fadzil Che’ Din (2001) menegaskan bahawa kerjaya adalah kerja atau aktiviti-aktiviti untuk memenuhi keperluan-keperluan psikologikal, ekonomikal dan sosioligikal individu dan ini direalisasikan dengan bekerja hingga berjaya.
            Perkembangan kerjaya pula adalah satu proses yang formal, tersusun serta suatu usaha yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara keperluan kerjaya dan kehendak tenaga kerja. Ia juga merupakan satu mekanisme bagi memenuhi keperluan sumber manusia dalam suatu organisasi untuk masa kini dan masa datang.
            Dalam pemilihan kerjaya pula, Ginzberg menyatakan tentang 3 teori yang menggerakkan seseorang ke arah kerjaya yang menjadi pilihan sama ada kekal atau sementara dalam hidupnya.                                                                                                                     a) Accidential theory – di mana individu secara tidak sengaja atau sengaja menceburi kerjaya tersebut akibat dari sesuatu peristiwa, desakan, pengaruh atau kebetulan.                                                                                                                                              b) Impulse theory – atas rasa hati atau emosi terhadap kerjaya yang dilihat, dibaca, diselidik atau dialami oleh individu lain yang signifikan dengannya.                                   c) Bimbingan vokasional – hasil dari maklumat-maklumat kerjaya dari bahan-bahan sebaran, baucer, handouts dan lain-lain atau kaunselor kaunseling kerjaya.
            Proses membuat keputusan adalah kompleks dan unik kepada setiap individu, bergantung kepada faktor kognitif dan struktur sosial individu. Dalam pada itu, individu menilai pemilihan mereka dengan menimbang nilai-nilai, minat, pencapaian dan pengalaman serta secara luarannya mendapatkan penerimaan dan perakuan dalam persekitaran pekerjaan. (Mohamed Fadzil Che Din dan Rashidah Dato’ Haji Omar, 2002).


Definisi dan sejarah
Definisi istilah
A  Kerjaya (career) merujuk kepada bagaimana individu melihat diri mereka dan hubungannya dengan apa yang mereka lakukan (Sharf, 1997)
A  Ianya juga merujuk kepada apa yang dicita-citakan oleh individu sepanjang kehidupannya (Sharf, 1997). Cont process – sudah dan belum kerja… kuli… manager dsbg. Never ending
A  Menurut National Career Development – kerjaya adalah kerja dan tingkahlaku yang dilakukan oleh individu yang mengambil tempat sepanjang kehidupannya.
A  Perkembangan kerjaya menurut Counseling Association ialah; “.. A total of constellation of psychological, sociological, educational, physical, economic and chance factors that combine to influence the nature and significance of work in the total of life span of any given individual” @ keseluruhan gabungan yang terdiri daripada psikologi, sosiologi, fizikal facility, building ekonomi dan factor peluang.
A  Peluang terdiri daripada yang nampak dan yang tak nampak.
A  Pemilihan kerjaya merupakan keputusan yang diambil dan dipilih oleh individu untuk melakukan sesuatu kerja atau tingkahlaku pada masa tersebut.
A  Job – task ( tugasan) merujuk kepada keadaa yang memerlukan kepada sesuatu kemahiran di dalam sesebuah organisasi.
A  Occupation merujuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang bterdapat di dalam sesebuah organisasi. Ianya wujud tanpa mengira sama ada seseorang individu menjawat jawatan tersebut atau tidak.

Kaunseling kerjaya
A  Merupakan proses menolong yang memfokuskan kepada kesedaran kendiri, minat, sikap yang melibatakan individu terlatih dan berlesen (Myrick, 1997, p.3)
A  Aktiviti bersangkutan dengan proses menolong pelajar untuk memilih kerjaya sepanjang kehidupan.
A  Segala aspek keperluan individu.
A  Menjelaskan pembuatan kepututsan kerjaya.

Bimbingan kerjaya.
A  Merupakan proses mendidik yang melibatkan maklumat-maklumat diberikan kepada pelajar dalam usaha untuk membantu pelajar bergerak maju secara progresif ke arah matlamat yang dicita-citakan. (Myrick, 1997, p.3.)
A  Biasanya diberikan oleh pendidik profesional sepeeti guru dan kaunselor dan dibantu oleh sistem sokongan yang lain. (Myrick, 1997, p.3.)
A  Jadi bimbingan kerjaya merupakan sebahagian drp program bimbingan yang direka untuk menolong pelajar di dalam perkembangan kerjaya dan kaunseling kerjaya membabitkan sebahagian daripada program bimbingan yang melibatkan memberikan kaunseling kepada pelajar berkaitan perkembangan kerjaya.

Sejarah perkembangan kaunseling kerjaya.
1) revolusi perindustrian
A  Kebangkitan era perindustiran pada tahun 1800 banyak mengubah persekitaran
A  Manusia bertumpu di bandar
A  Imigrasi
A  Pertumbuhan dan banyak tumpuan di bandar
A  Individu hilang identiti
A  Lahirnya pergerakan untuk memperbetulkan keadaan dan kehidupan memperbaiki kualiti kehidupan.

2) pengkaji tentang perbezaan manusia
A  Reaksi daripada kepadatan dan keadaan kehidupan hasil daripada revolusi tersebut
A  Dimulakan oleh Francis Galton (England, 1874)
A  1879 – Wilhelm Wunt – menubuhkan makmal eksperimen di Leipzig, Jerman untuk mengkaji tingkah laku manusia.
A  1896- di Peranchis – Alfred Binet dan V. Henri menerbitkan artikel berkaitan penilaian mental manusia.
A  1883 – Amerika Syarikat – G. Stanley Hall menubuhkan makmal psikilogi untuk mengukur ciri-ciri fizikal dan mental kanak-kanak.
A  1890 – James Cattell menerbitkan artikel berkaitan unjian mental mengukur perbezaan individu.
A  John Dewey mmbuat reformasi dalam pendidikan- kerjaya perlu berdasarkan kepada motivasi, minat dan perkembangan.

Early Career Guidance Programs
A  Merrill (early 1900) Industrial arts
A  Jesse B. Davis – Father of school counseling; 11th grade educational and vocational guidance 1898-1907. Later as principal, required students to actively reflect on career decisions.
A  Frank Parsons; bapa kepada bimbingan kerjaya 1800
* Choosing a vocation – buku yang diterbitkan pada tahun 1909
* Minat yang mendalam dalam pembaharuan masyarakat
* Memulakan vocation Bereau di Boston.
* Menekankan konsep “clear undersatanding of self, aptitudes, abilities, interests,  resources, limitations, etc”.....Knowledge of requirements and conditions for success; pros & cons, compensation, oopurtunities, prospects in given line of work. ..... Apply ‘true reasoning’ to realistically assess likelihood of successful match.

Konferen kebangsaan berkaitan bimbingan vokasional
A  1910 pertama di Boston diadakan
A  Ramai penceramah termasuk Charles W. Elliot – President Harvard menekankan kepada keperluan bimbingan dan kerjaya di sekolah.
A  Rentetan  - banyak lagi tertubuhnya bimbingan kerjaya secara terancang di U.S.
A  Konferens kedua 1912 di New York.
A  Ke-3 1913 di Michigan dan tertubuhnya national Vocational Guidance Association, Inccorporated.
A  Sekarang dikenali sebgaai National Career Development Association. (NCDA).

Psikologi industri
A  Perkara yang berkaitan dengan perkembangan bimbingan kerjaya ialah hasil kerja Hugo Munsterberg (psikologist Jerman)
A  Beliau menyertai Univ Harvard dan memperkenalkan beberapa kaedah untuk mengenalpasti bakat (aptitude) dan ciri-ciri individu yangs esuai dengan sesuatu kerjaya.

The measurement movement (1900-1940)
A  Banyak dipengaruhi oleh William Wundt.
A  Diikuti oleh Kreplin & Ebbinghaus – membina bahan penilaian dan perintis kepada gerakan penilaian.
A  Di U.S. – James Cattell – menggunakan ujian kecerdasan mental.
A  Peranchis – Alfred Binet memperkenalkan ujian kecerdasan pertama pada 1905 dikenali sebgai Binet -  Simon / 1905 Scale.
A  Rentetean tersebut - istilah IQ (intelligent quotient) terkenal.
A  Gerakan penilaian bertambah rancak – ujian bakat diperkenalkan oleh Clark L. Hull – Aptitude Testing pada 1928. ianya menekankan kepada memadankan trait individu dengan penawaran pekerjaan.

3) Perang dunia pertama.
A  Need for testing of large groups.
A  Robert M. Yerkes develop first group inteligence tests. (alpha - verbal tests, and beta – nonverbal tests)
A  Post WW1
      – achievement testing-  increased  in schools 1920,
      -personality testing –slow to develop became integral to career assesment.
      -too much reliance on testing early on  little consideration for others aspects of human
       development and experience.
A  Federal Legislation – 1917, Smith – Hughes act. Suggest federal donate money for nationwide vocational education. Counselor training at Universities.
-1936 George – Dean Act. Continued support vocational education
-1933 Wagner – Peyser Act. Established U.S. Employment Service.
A  Other activities
       –1939 - Dictionary of Occupational Titles
       -1938 – B’nai B’rith Vocational Service Bereau.
       -1939 – Jewish Occupational Councill – career guidance for Jewish immigrants. Established models for delivery of programs.
A  Growth – 1940 to present – counseling pubulications, WW2, Federal programs, theories of career development, development of career education, profesional movement & Advances in technology.
A  Williamson & Rogers,  (E. G. Williamson – How to counsel students, 1942,  Drew on Parsons; Trait & Factor as directive counseling;   Carl Rogers – counseling & Psychotheraphy, 1942, attacked directive counseling, ..affect, motivation, self awareness, non-directive, client-centred.

4) World War 2
A  Again needed testing proceduresto classify recruits.
A  Army General Classification Test;  assess recruits, maximize potential, placement into areas of sevice. Assistance to veterans – educational, vocatioanal planning (GI Bill), 1944 as career guidance centers.
A  More assesment – renewed focus and interest, 1938 – mental measurements Yearsbook; increased college enrollment (GI Bill), College Enterance Examination Boards: American College testing Program (ACT)

*The 1960’s
A  Individual awareness –potential and expiriences, self-assertion.
A  Manpower legislation-occupational training programs
A  Economic Oppurtunity Act – Head start, Job Crops, Community Action Programs.
A  1963 – Vocational Educational Act.
o    Formal trainning for jobs seekers.
o    Occupational adjustment in charging market.
o    More funding for school guidance as well.

NOICC
A  National occupation information Coordinating 1976
A  Bereau of Labor Statistics
A  Employment and Training Administration
A  Office of Vocational Anf Adult Education
A  National Center for Educational Statistics.
A  Develop occupational informational system, employment and training  on federal, states, local levels.
A  Asist in organization and operation of state committees (SOICCs)
A  Assist all users in sharing and use of occupational information.
A  Labor market information for the needs of youth.

Summary:
A  Career guidance movment began at the turn of the 20th century.
A  Greatly influenced by –
o    Industry and technology
o    Social change and reform
o    Government funding and programs
o    Testing and assisment of human.
o    Links between school and career
       counseling history and development are strong.
o    Shifting focus from making a living to the meaning of work to the individual self.
o    An understanding of this history & development increases insight into the role  of the Career Counselor.

No comments:

Post a Comment